1. V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.
 2. Check-in od 14.00 hodin, Check-out do 11.00 hodin
 3. V apartmánu nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jiné instalace.
 4. Není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně, nabíječek mobilních telefonů a jiné mobilní komunikace.
 5. Host odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené na majetku apartmánu jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Případně takto vzniklé škody je host povinen uhradit na místě před svým odjezdem.
 6. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení poskytovateli a uhradit škodu tímto způsobenou.
 7. Kouření ve vnitřních prostorách apartmánů je zakázáno.
 8. Poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu a za věci v apartmánu odložené.
 9. Při odchodu z apartmánu je host povinen zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 10. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 11. V případě, že host v průběhu ubytování svévolně zruší část svého pobytu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.
 12. Ubytování s domácími mazlíčky není možné.
 13. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má poskytovatel právo ukončit pobyt pro celou ubytovanou skupinu bez náhrady.